Regulamin serwisu UsabilityTools.com

Ostatnia modyfikacja: 14 Listopada 2013
English version

Właścicielem serwisu UsabilityTools.com jest COGISION Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-535) przy ul. Polnej 13A lok. 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338121, REGON 301226352, NIP 7792364625 z kapitałem zakładowym w wysokości 341 600,00 zł, wpłaconym w całości.

§1

[ Definicje ]

 1. „Serwis” – serwis internetowy oferujący pakiet e – usług (Oprogramowanie) przeznaczonych do badania użyteczności stron internetowych, dostępny pod adresem UsabilityTools.com
 2. „Regulamin” – niniejszy regulamin serwisu „UsabilityTools.com” stanowiący treść umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą
 3. „Usługodawca” – właściciel serwisu UsabilityTools.com
 4. „Użytkownik”- osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie;.
 5. „Usługa” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Oprogramowania
 6. „Oprogramowanie” – aplikacje wchodzące w skład pakietu e- usług przeznaczonych do badania użyteczności stron internetowych dostępne w Serwisie.
 7. „Aplikacja” – pojedyncza aplikacja wchodząca w skład Oprogramowania: Click Tracking, A/B Testing i inne.

§2

[ Warunki zawarcia i rozwiązania umowy ]

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (usługa on-line w modelu SaaS – Software as a Service).
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Momentem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest moment, w którym Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi.
 4. Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową związaną z badaniem użyteczności stron internetowych dla celów własnych bądź zawodowo dla osób trzecich. Jeżeli jednak Użytkownik korzysta z Usług w celach osobistych, postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają żadnych praw konsumenta, których nie można zrzec się na mocy umowy, w tym w szczególności praw przyznanych na podstawie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego regulujących właściwość prawa dla umów zawieranych z udziałem konsumentów.
 5. Informacje dotyczące aktualnej oferty Serwisu, cenniki oraz opis Usługi znajduje się na stronie internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Oprogramowania poprzez rejestrację polegającą na wpisaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła w oknie rejestracji Serwisu.
 7. Dostęp do Usługi Użytkownik uzyskuje:
  1. jednorazowo na okres 14 dni po rejestracji w Serwisie („free trial”) – bez ograniczeń funkcjonalności Oprogramowania
  2. po dokonaniu płatności według aktualnego cennika – na zasadach określonych w cenniku i Regulaminie
  3. po wpisaniu kodu promocyjnego – na zasadach określonych w regulaminie promocji lub odrębnej umowie
 8. W przypadku wykupienia przez Użytkownika miesięcznej subskrypcji opłata za kolejne miesiące świadczenia Usługi pobierana jest automatycznie zgodnie z aktualnym Cennikiem. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji ze skutkiem na następny okres rozliczeniowy.
 9. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień §3 lub §4.
 10. W momencie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania.

§3

[ Prawa własności intelektualnej ]

 1. Oprogramowanie jest programem komputerowym chronionym przez prawo autorskie. Wszelkie prawa od Oprogramowania oraz pozostałych elementów Serwisu są zastrzeżone, a ich właścicielem jest Usługodawca.
 2. Usługodawca, w chwili przyznania dostępu do Usługi zgodnie z postanowieniami §2, udziela Użytkownikowi odwołalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych części Oprogramowania w zakresie zwykłego stosowania Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem dla użytkownika końcowego – poprzez uruchamianie i wyświetlanie w przeglądarce internetowej (usługa on-line) – bez prawa do udzielania dalszych sublicencji.
 3. Użytkownik nie ma prawa dzierżawić, wypożyczać ani udostępniać Oprogramowania osobom trzecim w jakiejkolwiek inny, niewyrażony w niniejszej umowie, sposób.
 4. Użytkownik, z chwilą umieszczenia w Serwisie – poprzez Aplikację lub w inny dowolny sposób – jakichkolwiek treści będących przedmiotem prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej, gwarantuje, że treści te nie naruszają praw osób trzecich i udziela Usługodawcy bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, niewyłącznej licencji upoważniającej do korzystania z tych treści w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi na odpowiednio wysokim poziomie. Licencja upoważnia Usługodawcę w szczególności do:
  1. zapisu cyfrowego, przechowywania, tworzenia kopii zapasowych, zwielokrotniania i wyświetlania treści na serwerach własnych oraz należących do podmiotów trzecich;
  2. rozpowszechniania treści w sposób każdorazowo określony przez Użytkownika stosującego Aplikację, polegającego m.in. na publicznym udostępnianiu treści w taki sposób aby nieograniczony lub ograniczony krąg osób mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 5. Użytkownik może żądać usunięcia wskazanych przez siebie enumeratywnie treści oraz ich kopii zapasowych z serwerów Usługodawcy i podmiotów trzecich, z którymi ten współpracuje w celu świadczenia Usługi. W takim wypadku Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć zakres świadczonej Usługi. Żądanie usunięcia treści powinno być przesłane na adres contact@usabilitytools.com.

§4

[ Warunki korzystania z Usługi ]

 1. Oprogramowanie przeznaczone jest do badań użyteczności stron internetowych i może być stosowane wyłącznie zgodnie z tym przeznaczeniem.
 2. Użytkownik stosuje Oprogramowanie na własne ryzyko. Usługodawca udostępnia Oprogramowanie „w takim stanie, w jakim się znajduje („as is“), nie udzielając gwarancji ani rękojmi zarówno na Oprogramowanie jak i Usługę. Wszelkie gwarancje na Oprogramowanie oraz Usługę, wyraźne lub dorozumiane, w tym w szczególności gwarancja przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz zadowalającej jakości są wyłączone. Usługodawca nie gwarantuje w szczególności:
  1. niezakłóconej możliwości stosowania („działania“) Oprogramowania
  2. usunięcia ewentualnych wad Oprogramowania
  3. kompatybilności Oprogramowania z programami stworzonymi przez osoby trzecie
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe i moralne, a w szczególności szkody wynikające z utraty, niedokładności lub uszkodzenia danych, uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie, zakupu zastępczych towarów bądź usług, utraty spodziewanego zysku, oszczędności i reputacji, wynikłe w jakikolwiek sposób z winy nieumyślnej Usługodawcy - w tym, ale nie wyłącznie – wskutek usterek Oprogramowania, deliktów, niezachowania należytej staranności, niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Usługodawcę, stosowania, niewłaściwego stosowania, niemożności zastosowania, zakłóceń w stosowaniu Oprogramowania przez Użytkownika, nawet w razie uprzedzenia Usługodawcy o możliwości wystąpienia takich szkód.
 • Odpowiedzialność, gwarancje i rękojmie Usługodawcy są wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Jednak żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie narusza praw Użytkownika, które przyznane mu są na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa, które z zastrzeżeniem §7 ust. 5, okaże się właściwe dla niniejszej umowy.
 • Usługodawca ma prawo wprowadzać ulepszenia lub zmiany do Oprogramowania w każdym momencie, bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 • Użytkownik nie będzie (ani nie zezwoli osobom trzecim) wykorzystywał Oprogramowania do monitorowania lub zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób korzystających z sieci Internetowej, nie będzie łączył danych zebranych z witryn(y) wobec których zastosuje Oprogramowanie z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację danej osoby z jakiegokolwiek źródła. Użytkownik będzie przestrzegał przepisów prawa państwa, na terenie którego zastosuje Oprogramowanie, dotyczących ochrony prywatności oraz związanych ze zbieraniem informacji o odwiedzających jego witryny internetowe. Na witrynie internetowej Licencjobiorcy zostaną umieszczone zasady ochrony prywatności, które zawierać będą informacje o plikach "cookies" zbierających anonimowe dane o ruchu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w Serwisie oraz nierozpowszechniania za pomocą Serwisu, bezpośrednio lub poprzez odesłania, treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:
  1. treści o charakterze poufnym;
  2. treści stanowiących niezamówioną informację handlową;
  3. treści wulgarnych, obraźliwych, oszczerczych, lub w inny sposób naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich;
  4. treści o charakterze pornograficznym;
  5. treści propagujących przemoc, terroryzm, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów na tle religijnym
  6. treści zakłócających działanie urządzeń Usługodawcy lub osób trzecich takich jak wirusy komputerowe itp.
  7. treści naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich lub nawołujących do naruszenia tych praw;
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub usunięcia konta Użytkownika, które jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi.
 • Użytkownik odpowiada w pełni za umieszczone przez siebie w Serwisie treści i zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich związane z ich eksploatacją. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przejęcia i zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich oraz pokrycia wszelkich kosztów, w tym w szczególności kosztów postępowań sądowych, pomocy prawnej, zastępstwa procesowego, zapłaty odszkodowań, zadośćuczynień oraz jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz osób trzecich
 • Korzystajac z serwisu UsabilityTools, oznacza wyrazenie zgody na uzycie przez UsabilityTools, nazwy firmy, loga oraz innych znakow towarowych, w kazdym momencie, dla celow okreslenia uzytkownika jako klienta na stronie internetowej UsabilityTools, oraz w innych materialach marketingowych. Jesli, podmiot nie godzi sie na powyzsze warunki prosimy o kontakt z UsabilityTools pod adresem contact@usabilitytools.com
 • §5

  [ Polityka Prywatności ]

  1. Użytkownik przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi. W celu rejestracji w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail Użytkownika, w celu dokonania płatności w Serwisie niezbędne jest podanie danych wymaganych przez pośrednika w transakcji – PayPal.com Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia lub ogranicza świadczenie Usługi.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  3. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  4. Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
  5. Usługodawca, w celu doskonalenia Oprogramowania, zbiera anonimowe dane o Użytkowniku, w tym miedzy innymi dane diagnostyczne, użytkowe i techniczne takie jak informacje o komputerze, systemie operacyjnym, oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych Użytkownika. Dane te zbierane są przez Oprogramowanie niezależnie od bezpośredniej aktywności Użytkownika. 5. Usługodawca nie ma możliwości powiązania ich z konkretnym Użytkownikiem bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
  6. W przypadku stosowania Aplikacji, w wyniku którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) tj. w szczególności w przypadku zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania właściwych dla siebie przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych. W większości przypadków przed zastosowaniem Aplikacji konieczne będzie uzyskanie uprzedniej zgody osób, których dane będą za jej pomocą przetwarzane.

  §6

  [ Reklamacje ]

  1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności Usługi z umową.
  2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@usabilitytools.com lub pisemnie na adres ul. Polna 13A/20, 60-535, Poznań.
  3. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik uzyska dostęp do pełnowartościowej, zgodnej z umową Usługi lub, jeżeli nie będzie to możliwe, zwrot zapłaconej ceny.

  §7

  [ Postanowienia końcowe ]

  1. Podstawą wykładni Regulaminu jest jego polska wersja językowa
  2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
  3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Usługodawcy z wyjątkiem sporów, dla których właściwość sądu określają bezwzględnie obowiązujące przepisy regulujące ochronę konsumentów.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty udostępnienia nowej wersji na stronie internetowej Usługodawcy.
  5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione innymi ważnymi, skutecznymi postanowieniem, które w maksymalnym stopniu odpowiadać będą celowi, jakie strony chciały osiągnąć postanowieniami uznanymi za nieważne lub nieskuteczne.